Onze algemene voorwaarden


§ 1 toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden vormen de basis en het onderdeel van verkoopovereenkomsten tussen:

www.radio-codes.de, Brüder-Grimm-Str. 23, 63584 Gründau en particuliere klanten (consumenten). Consumenten zijn in termen van voorwaarden natuurlijke personen met wie www.radiocodes.de een zakelijke relatie aangaat.

§ 2 totstandkoming van het contract
Alle aanbiedingen van www.radio-codes.de zijn vrijblijvend. De producten zijn puur digitale serviceproducten. Door een product te bestellen, legt de klant een bindende verklaring af dat hij de bestelde dienst wenst af te nemen in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden op www.radio-codes.de. www.radio-codes.de heeft het recht om het contractaanbod in de bestelling binnen twee weken na ontvangst te accepteren. Acceptatie kan schriftelijk worden gedaan of door het product / de dienst aan de klant te leveren.
Als de klant de goederen elektronisch bestelt, bevestigt www.radio-codes.de onmiddellijk de ontvangst van de bestelling. De orderbevestiging vormt nog geen bindende aanvaarding van de bestelling, de ontvangstbevestiging kan gecombineerd worden met de aanvaardingsverklaring. De eventueel reeds verstrekte vergoeding wordt in dit geval uiteraard onmiddellijk aan de klant terugbetaald. Als de koper de goederen elektronisch bestelt, wordt de tekst van het contract opgeslagen door www.radio-codes.de en op verzoek samen met de huidige algemene voorwaarden per e-mail naar de klant gestuurd.

§ 3 levering en levertijden
Leveringstermijnen of leveringstermijnen, die als bindend of niet-bindend kunnen worden overeengekomen, moeten in het belang van de klant schriftelijk worden vermeld. Wij vragen uw begrip dat alle leveringsdata en / of deadlines in principe niet bindend zijn, tenzij een deadline of datum uitdrukkelijk is aangegeven en overeengekomen als bindend.

§ 4 prijzen en betalingsvoorwaarden
Tenzij anders vermeld in het aanbod of de orderbevestiging, gelden al onze prijzen vanaf de hoofdzetel van het bedrijf op www.radio-codes.de. Fouten en weglatingen uitgezonderd voor alle prijs- en kortingsinformatie van www.radio-codes.de op internet, brochures of andere reclamemedia. Alle aanbiedingen van www.radio-codes.de zijn vrijblijvend. Alle afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
Indien de klant met betaling in gebreke is, wordt vertragingsrente in rekening gebracht tegen het wettelijke tarief, namelijk thans vijf procent boven het basistarief voor consumenten en acht procent boven het basistarief voor zakelijke klanten, mits de dienst vóór betaling door de klant is verleend. Www.radio-codes.de behoudt zich het recht voor om hogere schade veroorzaakt door verzuim te claimen. Een klant heeft alleen recht op verrekeningsrechten als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

§ 5 Ontheffing van aansprakelijkheid
De door www.radiocodes.de verkochte goederen zijn serviceproducten; als ze niet werken, zijn de garantieclaims van de koper in eerste instantie beperkt tot het recht op latere prestaties. Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant annulering van het contract (herroeping) eisen.

§ 6 herroepingsrecht
Aangezien op www.radio-codes.de alleen puur digitale serviceproducten worden aangeboden, bestaat er geen recht op retour. Er wordt echter een geld-terug-garantie aangeboden als deze niet werkt.


§ 7 gegevensbescherming
Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld, www.radio-codes.de neemt de toepasselijke Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming in acht. De gegevens die nodig zijn voor de zakelijke transactie worden opgeslagen en aan derden verstrekt als onderdeel van de contractverwerking, wiens diensten www.radio-codes.de gebruikt om de contractuele verplichtingen te verwerken. Dit gebeurt alleen als de belangen van de leden die bescherming verdienen niet worden geschaad. www.radio-codes.de is in het bijzonder gerechtigd om klantgegevens aan derden door te geven, voor zover dit nodig is voor het toewijzen of innen van de claim. De adresgegevens worden verzameld en verwerkt voor interne marketingdoeleinden. Bij het verwerken van gegevens wordt rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van klanten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Klanten kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik en de verwerking van hun gegevens voor marketingdoeleinden door www.radio-codes.de per e-mail of post op de hoogte te stellen of hun toestemming in te trekken.

www.radio-codes.de
Brothers-Grimm-Str. 23

63584 Gründau

radiocodes@t-online.de


§ 8 Websites en links van derden
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden en waarover www.radio-codes.de geen controle heeft. Dergelijke links worden alleen voor het gemak aangeboden. Deze website is ook toegankelijk via links van derden waarover www.radio-codes.de geen controle heeft. www.radio-codes.de geeft geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid van enige informatie op dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel dat kan voortvloeien uit dergelijke inhoud of informatie. Het opnemen van een externe link houdt geen goedkeuring of aanbeveling van www.radio-codes.de in

§ 9 Scheidbaarheidsclausule
Mocht een bepaling van deze overeenkomst onwettig, ondoelmatig of niet-afdwingbaar zijn, dan kan een dergelijke bepaling worden verwijderd zonder de uitvoerbaarheid van alle overige bepalingen aan te tasten. www.radio-codes.de behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht materialen op deze website te allen tijde te wijzigen of te verwijderen.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

§ 10 Copyright en gebruiksrechten

De klant bevestigt en verzekert dat de radio en de door hem ter beschikking gestelde gegevens, sjablonen, afbeeldingen, teksten, bestanden etc. eigendom zijn van de klant volgens het auteursrecht en dus vrij zijn van rechten van derden, zodat hun rechten niet worden geschonden. Er is geen controle door www.radio-codes.de. Als de radio, het sjabloon, het bestand, de gegevens enz. Niet vrij zijn van rechten van derden, ontslaat de klant www.radio-codes.de van alle aanspraken op schadevergoeding voor aanspraken van derden.


§ 11 Slotopmerking

Omdat we overtuigd zijn van onze producten en alleen tevreden klanten willen hebben, behouden we ons het recht voor om - onverminderd en onder erkenning van enige wettelijke verplichting - uiteraard goodwill te tonen aan onze klanten. Mocht u om welke reden dan ook ontevreden zijn over onze producten, dan kunt u als klant altijd contact met ons opnemen, ook als de wettelijke termijnen zijn verstreken of een defect i. S. van de wet is niet beschikbaar. Hierover beslissen we dan als onderdeel van de goodwill.
www.radio-codes.de zal redelijke inspanningen leveren om correcte en up-to-date informatie op deze website op te nemen, maar www.radio-codes.de biedt geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid ervan. U gaat ermee akkoord dat toegang tot en gebruik van de informatie op deze website op eigen risico is. www.radio-codes.de verwerpt alle expliciete of impliciete garanties, inclusief garanties van verhandelbaarheid of bruikbaarheid. Noch www.radio-codes.de, noch partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming, productie of levering van deze website zijn aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen niet voor directe schade, incidentele schade, gevolgschade, indirecte schade of schade met een bestraffend karakter als gevolg van toegang op, het gebruik van of door het niet kunnen gebruiken van deze website, of voortkomend uit fouten of weglatingen in de inhoud daarvan.