top of page

Onze algemene voorwaarden


§ 1 bereik
Deze algemene voorwaarden vormen de basis en onderdeel van verkoopovereenkomsten tussen:

www.radio-codes.de, Brüder-Grimm-Str. 23, 63584 Gründau en particuliere klanten (consumenten). Consumenten in de zin van de algemene voorwaarden zijn natuurlijke personen met wie www.radiocodes.de een zakelijke relatie aangaat.

§ 2 Afsluiten van een contract
Alle aanbiedingen van www.radio-codes.de zijn vrijblijvend. De producten zijn puur digitale serviceproducten. Door een product te bestellen, geeft de klant een bindende verklaring af dat hij de bestelde dienst wenst af te nemen in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden van www.radio-codes.de. www.radio-codes.de heeft het recht om het contractaanbod in de bestelling binnen twee weken na ontvangst te accepteren. Acceptatie kan zowel schriftelijk als door levering van het product/dienst aan de klant.
Als de klant de goederen elektronisch bestelt, bevestigt www.radio-codes.de onmiddellijk de ontvangst van de bestelling. De orderbevestiging vormt nog geen bindende aanvaarding van de bestelling.De ontvangstbevestiging kan worden gecombineerd met de acceptatieverklaring. Een eventueel reeds betaalde vergoeding zal in dit geval uiteraard onmiddellijk aan de klant worden terugbetaald. Als de klant de goederen elektronisch bestelt, wordt de tekst van het contract door www.radio-codes.de opgeslagen en op verzoek per e-mail aan de klant verzonden, samen met deze algemene voorwaarden.

§ 3 bezorg- en bezorgtijden
Leveringsdata of -termijnen, die bindend of niet-bindend kunnen worden overeengekomen, moeten in het belang van de klant schriftelijk worden vermeld. Wij vragen om uw begrip dat alle leveringsdata en/of termijnen in het algemeen niet bindend zijn, tenzij een termijn of datum uitdrukkelijk is aangegeven en als bindend is overeengekomen.

§ 4 prijzen en betalingsvoorwaarden
Tenzij anders vermeld in de aanbieding of de orderbevestiging, gelden al onze prijzen vanaf het hoofdkantoor van www.radio-codes.de. Fouten en weglatingen voorbehouden voor alle prijs- en kortingsinformatie van www.radio-codes.de op internet, brochures of andere reclamemedia. Alle aanbiedingen van www.radio-codes.de zijn vrijblijvend. Alle afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
Indien de klant in verzuim is met betalen, wordt vertragingsrente in rekening gebracht tegen het wettelijke tarief, namelijk momenteel vijf procent boven het basistarief voor consumenten en acht procent boven het basistarief voor zakelijke klanten, op voorwaarde dat de dienst is verleend door de klant vóór betaling. Www.radio-codes.de behoudt zich het recht voor om hogere standaardschade te claimen. Een klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend.
 

§ 5 Vrijstelling van aansprakelijkheid
De door www.radiocodes.de verkochte goederen zijn serviceproducten; als ze niet werken, zijn de garantieclaims van de koper in eerste instantie beperkt tot het recht op nakoming achteraf. Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant:
  Verzoek om ontbinding van het contract (intrekking). 

§ 6 herroepingsrecht
Omdat op www.radio-codes.de alleen pure digitale serviceproducten worden aangeboden, bestaat er geen recht op retour. Er wordt echter een geld-terug-garantie aangeboden als het niet werkt,

deze is geldig tot 20 dagen na ontvangst van de code, na het verstrijken van de termijn is een klacht niet meer mogelijk.  


§ 7 gegevensbescherming
Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld, www.radio-codes.de neemt de toepasselijke Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming in acht. De gegevens die nodig zijn voor de zakelijke transactie worden opgeslagen en aan derden verstrekt als onderdeel van de contractverwerking, wiens diensten www.radio-codes.de gebruikt om de contractuele verplichtingen te verwerken. Dit gebeurt alleen als de beschermingswaardige belangen van de leden niet worden geschaad. In het bijzonder heeft www.radio-codes.de het recht om klantgegevens aan derden door te geven, voor zover dit nodig is voor de overdracht of inning van de claim. De adresgegevens worden verzameld en verwerkt voor interne marketingdoeleinden. Bij de verwerking van gegevens wordt rekening gehouden met de belangen van klanten die bescherming verdienen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Klanten kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik en de verwerking van hun gegevens voor marketingdoeleinden door www.radio-codes.de per e-mail of per post op de hoogte te stellen of hun toestemming in te trekken.

www.radio-codes.de
Brothers-Grimm-Str. 23

63584 Gründau  

radiocodes@t-online.de  


§ 8 websites en links van derden
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden en waarover www.radio-codes.de geen controle heeft. Dergelijke links worden alleen voor het gemak aangeboden. Deze website is ook toegankelijk via links van derden waarover www.radio-codes.de geen controle heeft. www.radio-codes.de geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid van enige informatie die op dergelijke websites te vinden is, en is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die kan voortvloeien uit dergelijke inhoud of informatie. Het opnemen van een externe link impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door www.radio-codes.de

§ 9 Scheidbaarheidsclausule
Mocht een bepaling van deze overeenkomst onwettig, ineffectief of niet-afdwingbaar zijn, dan kan een dergelijke bepaling worden verwijderd zonder de uitvoerbaarheid van alle overige bepalingen aan te tasten. www.radio-codes.de behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken materiaal op deze website op elk moment te wijzigen of te verwijderen.

§ 10 Auteursrechten en gebruiksrechten

De koper bevestigt en verzekert dat de radio en de door hem ter beschikking gestelde data, templates, afbeeldingen, teksten, bestanden etc. eigendom zijn van de koper krachtens het auteursrecht en dus vrij zijn van rechten van derden zodat hun rechten niet worden geschonden . Een controle door www.radio-codes.de vindt niet plaats. Als de radio, het sjabloon, het bestand, de gegevens, enz. niet vrij zijn van rechten van derden, vrijwaart de klant www.radio-codes.de van alle aanspraken op schadevergoeding voor aanspraken van derden.


§ 11 Slotopmerking

Aangezien wij overtuigd zijn van onze producten en wij enkel tevreden klanten willen hebben, behouden wij ons het recht voor - onverminderd en met erkenning van enige wettelijke verplichting - uiteraard om onze klanten goodwill te tonen. Daarom kunt u als klant, om welke reden dan ook, niet tevreden zijn met onze producten, altijd contact met ons opnemen, ook als wettelijke termijnen zijn verstreken of een defect i. S. van de wet is niet beschikbaar. Wij beslissen hierover dan in het kader van de goodwill.
www.radio-codes.de zal redelijke inspanningen leveren om correcte en actuele informatie op deze website op te nemen, maar www.radio-codes.de geeft geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, actualiteit ervan of volledigheid. U stemt ermee in dat toegang tot en gebruik van de informatie op deze website op eigen risico is. www.radio-codes.de wijst alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of bruikbaarheid. Noch www.radio-codes.de noch partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming, fabricage of levering van deze website zijn aansprakelijk voor schade, inclusief niet voor directe schade, incidentele schade, gevolgschade, indirecte schade of schade met punitief karakter als gevolg van toegang op , het gebruik van of door het niet kunnen gebruiken van deze website of als gevolg van fouten of onvolledigheden in de inhoud daarvan.

bottom of page